• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2024

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2024 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2024

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Projekty Směr nového života

Směr nového života

Organizace Aktivní život od A do Z není partnerem projektu, personálně se podílí na jeho administraci.

Stručný obsah projektu
Zvýšení vzdělanostní úrovně a integrace dlouhodobě nezaměstnaných OZP zpět na trh práce. Cíle bude dosaženo:
 • Realizací rekvalifikačního kurzu Obchodní zástupce. Kurz je vhodný pro osoby s různým postižením.
 • Motivováním cílové skupiny k zapojení do vzdělávání a pracovního procesu
 • Pomocí při překonávání překážek ohrožující účast v projektu
 • Zajištěním adekvátního pracovního uplatnění dle nově získané kvalifikace pro účastníky projektu (i pro osoby na invalidním vozíku)
 • Dojednáním vhodných vzdělávacích a pracovních podmínek (přestávky, upravená pracovní doba, vedení, odpovídající pracoviště aj.)
 • Neustálým kontaktem s cílovou skupinou při vzdělávání i v době jejich pracovní činnosti - řešení nejasností, problémů, kontrola dodržování sjednaných pracovních podmínek
Projekt je určen pro fyzické osoby se zdravotním a kombinovaným postižením, které patří do skupin:
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Zájemci o zaměstnání
Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu je podpořit motivaci a úsilí OZP vzdělávat se, vrátit se zpět na pracovní trh a získat udržitelné zaměstnání. Mnoho OZP nemá dostatek informací o svých osobnostních, zdravotních a ostatních předpokladech a možnostech pro pracovní uplatnění a tak zůstávají "na okraji" společnosti, závislí na sociálních dávkách. Vzhledem k jejich omezením, negativnímu postoji zaměstnavatelů při zaměstnávání i práci se zdravotně postiženými a také dlouhodobé nezaměstnanosti, která má vliv na ztrátu pracovních návyků, je nutné být neustále s osobami zdravotně postiženými v kontaktu a pomáhat jim hlavně v začátcích jejich opětovné pracovní činnosti. Míra pomoci ze strany relevantních institucí je přímo závislá na aktuálním stavu finančních prostředků a neumožňuje tak systémový přístup a péči o cílovou skupinu. Aktivity tohoto projektu tyto potíže odstraní, a to zejména propojením vzdělávání, motivací, zprostředkováním zaměstnání, odstraňováním bariér při vzdělávání i zaměstnání, doprovodnými a podpůrnými opatřeními a také pomocí při zvládání pracovní činnosti (dohodnutí vhodných pracovních podmínek, jejich kontrola, řešení problémů, potřeb, požadavků ze strany zaměstnaných OZP i ze strany jejich zaměstnavatelů).
Realizátoři
 • NO LIMITS, o.s.
 • AZHA- Asociace zdravotně hendikepovaných akademiků
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením, které jsou uchazeči nebo zájemci o zaměstnání.
Termín realizace projektu
1. března 2012 – 31. srpna 2013
Projektové aktivity
 1. Motivační aktivita: cílem je poskytnutí pomoci účastníkům projektu ke znovuzískání sebevědomí a jejich vlastních schopností k nalezení zaměstnání. Motivační aktivita jim pomůže uvědomit si vlastní silné a slabé stránky, pomůže rozvinout dovednosti potřebné k hledání zaměstnání. Účastníci si mohou v rámci této aktivity zvýšit sebedůvěru, znalosti a dovednosti, uvědomit si možné cesty k řešení situace, ve které se právě nacházejí. Všechny běhy motivační aktivity byly úspěšně realizovány.
 2. Rekvalifikační kurz:
  1. Obchodní zástupce. Termín: srpen 2012 – leden 2013.
 3. Zprostředkování zaměstnání
 4. Podpora uplatnění na trhu práce (příspěvek na úhradu mzdových nákladů): Organizace, které budou zaměstnávat absolventy rekvalifikačních kurzů, získají příspěvek na úhradu jejich mzdových nákladů.
 5. Doprovodná a podpůrná opatření: Účastníkům je propláceno jízdné do místa vzdělávání, rovněž mají během vzdělávání zajištěno bezplatné stravování a ubytování.
 6. Semináře, závěrečná konference, evaluace projektu
Místo realizace aktivit
Vzdělávací aktivity probíhají ve Vrchlabí (Lánově) v Hotelu Harmonie. Zaměstnání bude absolventům rekvalifikačního kurzu Obchodní zástupce zprostředkováno v místě bydliště.
Kontaktní osoby
Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt Nová šance, nový smysl života je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.